Ειδική ΕκπαίδευσηΕιδική αγωγή και εκπαίδευση σημαίνει την παροχή της αναγκαίας βοήθειας στα άτομα με αναπηρία για τη συνολική ανάπτυξη του σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στον ψυχολογικό, στον κοινωνικό αλλά και στον εκπαιδευτικό τομέα. 

Στόχος λοιπόν της Ειδικής Εκπαίδευσης είναι η παροχή ειδικά σχεδιασμένης διδασκαλίας που απευθύνεται στις μοναδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Δεν αντικαθιστά αναγκαία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του συνηθισμένου σχολείου αλλά το συμπληρώνει και το ενισχύει.

Αρχικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος που λειτουργεί στο σχολείο μας είναι η ανάπτυξη του συνόλου των κοινωνικών δεξιοτήτων, δηλαδή των διαπροσωπικών σχέσεων, της επικοινωνίας, της υπευθυνότητας και της ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης αλλά και της αυτοεικόνας των μαθητών, μέσα από μια πληθώρα δραστηριοτήτων τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου του σχολείου.

Ακόμη δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά να εκτεθούν σε πληθώρα ερεθισμάτων όπως οπτικών, ακουστικών, οσφρητικών  ώστε να αφυπνίσουμε και να ενισχύσουμε όλες τις αισθήσεις τους.

Επιπλέον στόχος είναι τα παιδιά να αναπτύξουν την ικανότητα λειτουργικής επικοινωνίας σε όλους τους τομείς που αφορούν τον γνωσιοαντιληπτικό τομέα, να κατακτήσουν τους μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής στο σημείο των δυνατοτήτων αλλά και των ικανοτήτων τους, καθώς και να κατανοήσουν τις βασικές προ μαθηματικές και μαθηματικές έννοιες και πράξεις. 

Επίσης στο σχολείο μας λειτουργούν προγράμματα  υποστηρικτικής τεχνολογίας, εναλλακτικής επικοινωνίας  αλλά και ρομποτικής τα οποία παρέχουν στα παιδιά ένα εναλλακτικό μέσο εκπαίδευσης.    

Τέλος, το πρόγραμμα στοχεύει στη διδασκαλία δεξιοτήτων αυτομέριμνας, ατομικής υγιεινής καθώς και σωστής σίτισης.